Arbeidsutvalget

Hva er Arbeidsutvalget (AU)?

Arbeidsutvalget (AU) har den daglige ledelse av Oslo Høyre både politisk og organisatorisk. AU fatter vedtak i saker som ikke er tillagt hovedstyret eller representantskapet. Referater og beslutninger legges frem for hovedstyret.

Arbeidsutvalget forbereder og legger saker frem for henholdsvis representantskapet og hovedstyret. Arbeidsutvalget disponerer Oslo Høyres midler innenfor vedtatte budsjetter, og kan i utøvelsen av sin funksjon nedsette komiteer og utvalg og bestemme mandat og sammensetning. Arbeidsutvalget holder ca 2-4 møter i måneden.