Oslo bystyre er Oslos kommunestyre og fylkesting og dermed byens øverste politiske myndighet. Det er den eneste folkevalgte forsamlingen i Norge som er både kommunestyre og fylkesting. Det har 59 medlemmer. Bystyrets hovedoppgaver er å legge hovedlinjene for utviklingen av Oslo og byens kommunale tjenester, inkludert fordelingen av de pengene kommunen har til rådighet.

Bystyret har, i tillegg til forretningsutvalget og finanskomiteen, fire fagkomiteer som forbereder saker og kommer med anbefalinger til bystyret. Medlemmer til utvalg og komiteene velges fra bystyret, og hvert av bystyrets representanter sitter i en av komiteene:

  • Finanskomiteen – 11 medlemmer
  • Helse- og sosialkomiteen – 13 medlemmer
  • Kultur- og utdanningskomiteen – 11 medlemmer
  • Byutviklingskomiteen – 13 medlemmer
  • Samferdsels- og miljøkomiteen – 11 medlemmer

Bystyremøtene holdes normalt siste onsdag i måneden og er normalt åpne for publikum. Bystyrets interne saker og funksjonen som valgkomite ivaretas av forretningsutvalget i Oslo. Kontrollutvalget fører løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av bystyret, og påser at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Oslo bystyres sekretariat er bystyrets administrasjon.