Grünerløkka Høyres bydelsprogram 2019-2023

Postet av Grunerløkka Høyre den 3. Aug 2019

Kjære velger,

I 2017 ble Grünerløkka kåret til en av verdens kuleste nabolag av «Lonely Planet». En kul og god bydel som er skapt av oss, de rundt 60 000 menneskene som bor mellom Grønland i sør, Sinsenkrysset i nord, Torshov i vest og Hasle i øst. Bydelen vår er et resultat av mangfold i alle sine utgaver, både økonomisk, kulturell, etnisk og seksuell. Sammen skaper vi bydel Grünerløkka!

En trygg bydel

Grünerløkka skal være en mangfoldig og inkluderende bydel, der folk trives og alle føler seg trygge.

Grünerløkka Høyre vil:

 • jobbe aktivt mot rasisme og diskriminering.
 • ha mer patruljerende politi i gatene.
 • forsterke det forebyggende samarbeidet mellom politi, skole, myndigheter, frivillige organisasjoner og private virksomheter.
 • bedre kveldsbelysning på gater, gangveier, i parker og grøntområder.

Barn og oppvekst

Tidlig innsats starter i barnehagen. Barnehagen er både en viktig sosial arena, og en arena for læring gjennom lek. For mange er barnehagen ikke minst en viktig arena for å lære seg norsk før skolestart.

Høyre vil skape en skole der elevene trives og lærer. Det skal ikke ha noe å si hvilken klasse du går i, hvilken skole du går på eller hvem foreldrene dine er. Skolene i Grünerløkka bydel skal gi muligheter til alle.

Oslo har landets mest mangfoldige elevflokk. Høyre tror på målrettet ressursinnsats i skolen og i klasserommet for å sikre hver enkelt elev de beste muligheter til å lykkes i livet.

Grünerløkka Høyre vil:

 • sikre god kvalitet i alle barnehager.
 • ha mål om minst 50 % barnehagelærere i barnehagene.
 • jobbe for å få flere yrkesgrupper inn i barnehagene. 
 • ha full barnehagedekning og tilrettelegge for mer fleksible åpningstider i barnehagene.
 • sikre et godt faglig nivå i de kommunale barnehagene.
 • sikre at språkopplæring for ikke-norsktalende barn starter så tidlig som mulig slik at alle barn skal kunne norsk før skolestart.
 • stimulere til et godt samarbeid mellom private og kommunale barnehager, slik at de aktivt kan lære av hverandre.
 • jobbe for at utsatte barn og familier får bistand fra barnevernet i en tidlig fase.
 • sørge for at skolene forebygger og håndterer mobbing på en god måte, og at man bruker driftsstyrene aktivt i dette arbeidet.
 • sørge for bedre informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet og oppfordre foreldre som ikke er vaksinert til å vaksinere seg.

Ungdom og fritid

Grünerløkka skal være en bydel som legger til rette for en meningsfylt fritid for ungdommene som bor her. Gode fritidsaktiviteter aktiviserer ungdom, bygger broer på tvers av etnisk og kulturell bakgrunn, bygger gode nettverk og er inkluderende. Gode fritidsaktiviteter kan ikke minst forhindrer ungdomskriminalitet og annen uønsket adferd.

Ikke alle har plass, anledning eller økonomi til å være med på organisert idrett og kultur. Høyre ønsker å legge til rette for aktiviteter som ikke er avhengig av økonomisk evne og som kan favne de som ikke ønsker eller kan være med på organisert idrett. 

Grünerløkka Høyre vil:

 • legge til rette for et bedre fritidstilbud på Grünerløkka og i Hasle/Løren-området.
 • jobbe for at det utvikles flere idrettsanlegg i bydelen.
 • videreutvikle tilbudene ved X-Ray, Slurpen, Dragen Juniorklubb og Sinsen kulturhus
 • utforske muligheten for en ordning i samarbeid med næringslivet og frivilligheten hvor ungdom uansett bakgrunn kan delta regelmessig på aktiviteter som koster penger.
 • legge til rette for at flere idrettsanlegg og plasser blir tilgjengelig for uorganisert idrett.
 • jobbe for lengre generelle åpningstider på Deichman Grünerløkka som et gode for både barn i skolealder og voksne.

Arbeid og muligheter for alle

En jobb å gå til er veien ut av fattigdom og bidrar til den viktige mestringsfølelsen. Høyre tror på menneskers iboende evner og mener at arbeid framfor stønad er en god resept for folk flest. 

Det skal alltid lønne seg å jobbe. Høyre vil videreutvikle ordninger som gir arbeidstrening og gjerne også bidrar til å løse oppgaver i bydelen. 

Grünerløkka Høyre vil:

 • jobbe for å utvide aktivitetsplikten til å gjelde alle sosialhjelpsmottakere uavhengig av alder.
 • at alle sosialtilbud skal innrettes for å hjelpe mennesker til selvhjelp og bedre livskvalitet.
 • at bydelen utvider ordningen med å ansette ungdommer i sommer- og deltidsjobber som et ledd i arbeidstreningen.
 • fremme og styrke tiltak som hjelper mennesker som står utenfor arbeidslivet til å kvalifisere for arbeid. F.eks. styrke arbeidstreningen i kantinen på Frydenberg skole. 

En god eldreomsorg med valgfrihet

God eldreomsorg starter med valgfrihet. Høyre vil at du skal få bestemme selv hvor du skal bo og behandles gjennom fritt brukervalg. Du skal også få god og tilpasset informasjon om hvilke tilbud som finnes. Når de private og kommunale sykehjemmene og hjemmetjenestene får større frihet til å utvikle og spesialisere seg, styrkes valgmulighetene ytterligere. Mulighet til å velge faste hjelpere i hjemmetjenesten og hjemmesykepleien bidrar til trivsel og trygghet.

Grünerløkka Høyre vil:

 • at bydelen skal fortsette å ha Oslos beste hjemmetjeneste.
 • sikre fritt brukervalg slik at du selv bestemmer hvor du skal bo og få behandling.
 • hjelpe til med å tilrettelegge for at flere av bydelens sykehjem kan få et bedre frivillig tilbud.
 • etablere en frivillighetssentral i bydelen i samarbeid med næringslivet og frivilligheten.
 • være i forkant med å ta i bruk ny velferdsteknologi som gjør hverdagen enklere både for de som har behov for hjelp og ansatte.
 • få på plass et velfungerende tilbud for hjemkjøring av nødvendige varer for de som trenger dette
 • sørge for at det er et godt tilbud med seniorsentra som dekker hele bydelen.
 • få på plass et nytt seniorsenter i moderne egnede lokaler som erstatning for Sinsen seniorsenter.
 • ha flere Omsorg+-boliger i bydelen hvor eldre bor i tilrettelagte bofellesskap.
 • legge til rette for arenaer der unge og eldre kan møtes, gjerne gjennom samarbeid med skoler og andre arenaer der ungdom samles.

Kultur og næringsliv

Kultur og næringsliv i alle former beriker både Grünerløkkas innbyggere og gjester. Et aktivt og blomstrende næringsliv gjør Grünerløkka til en bedre bydel å bo i for alle. Våre kulturaktører må sikres levedyktige vilkår av en bydel som støtter opp om kulturvirksomhet, både når den drives ideelt og når den drives som næringsvirksomhet. 

På lik linje må bydelens butikker og foretak ha støttespillere som heier på dem og jobben de gjør i å sikre bydelens arbeidsplasser.  Grünerløkka Høyre ønskes at det satses på mer turisme til bydelen, blant annet gjennom å sikre at turister kan handle i Grünerløkkas småbutikker hele helgen. 

Høyre skal gjøre det vi kan for å støtte opp om det lokale næringslivet på Grünerløkka og bidra til at den positive utviklingen sikres ved å bidra til forutsigbare rammer for de ulike aktørene. Høyre vil også jobbe for at alle skal ha muligheten til å delta i, og oppleve et mangfoldig kulturliv. 

Grünerløkka Høyre vil:

 • sikre bydelens kulturaktører levedyktige vilkår, både når den drives ideelt og når den drives som næringsvirksomhet.
 • bidra til forutsigbare rammer for bydelens næringsliv.
 • legge til rette for at bydelen utvikler nye og opprettholder eksisterende ordninger for nyetableringer av bedrifter. 
 • at bydelen skal være en ja-bydel for privat næringsliv. 
 • ha åpningstider for servering av mat og drikke tilpasset bydelens ulike områder, og arbeide for liberale skjenkebestemmelser med mulighet for uteservering til kl. 23:00/24:00 for alle.
 • legge til rette for at bydelen kan ha flere festivaler og kulturarrangementer som Øyafestivalen ved å tillate mer utleie av offentlige parker og områder.
 • jobbe for at butikkene på Grünerløkka kan ha søndagsåpent.
 • ha positiv tilnærming til alternative lovlige uttrykksformer (herunder for eksempel gatekunst, gatemusikk, osv.).

Byutvikling

Fremtidens Oslo og Grünerløkka skal være både være grønn og tilgjengelig for alle. Flere innbyggere i både byen og bydelen skjerper kravene til transport – både for buss, bil, bane, sykkel og på beina.

Høyre ønsker en T-banetrasé gjennom sentrumsbydelene, inkludert Grünerløkka, som skal være ryggraden i Oslos kollektivtilbud. I motsetning til sittende byråd ønsker Høyre at T- banetraseen skal plasseres der befolkningen bor, ikke der det er mest praktisk for politikere.

God byutvikling legger til rette for alle innbyggere. Gateparkering legger i dag beslag på store områder og gir for få parkeringsplasser for de som trenger det. Høyre mener det er et behov for å skjerpe kravene til underjordiske garasjeanlegg i nye boligprosjekter.

Grünerløkka er en populær bydel. Interessen har ført til en omfattende fortetting av boligområdene i bydelen. Høyre mener at dette ikke må gå utover bokvaliteten og at det derfor må stilles krav til nok friområder og byggehøyder som passer inn i den øvrige bebyggelsen.

Grünerløkka Høyre vil:

 • endre bystyrets forslag til ny T-banetrasé og heller legge ny trasé gjennom Grünerløkka. Høyre foreslår at ny trasé går gjennom Bislett, Ullevål sykehus, Sagene, Ringen kino og Carl Berners plass.
 • arbeide for flere lokale bussruter og senere avganger på T-banen.
 • ha flere offentlige toaletter i parkene og flere søppeldunker.
 • at ved fortetting i boligområder skal ny bebyggelse tilpasses den eksisterende når det gjelder høyder, siktlinjer og at nok friområder sikres.
 • sørge for at ny bebyggelse mellom Løren og eneboligområdet på Hasle tar hensyn til omkringliggende bebyggelse hva angår etablerte siktlinjer og høyder.
 • sørge for variert bebyggelse og fasader, samt store byrom for rekreasjon og lek i nye utviklingsprosjekter på Hasle og Løren.
 • begrense gjennomgangstrafikken i boligområder, særlig der barn har sin skolevei.
 • iverksette ytterligere trafikksikringstiltak i forbindelse med skoler og barnehager.
 • få fortgang i prosessen med å utvikle og bygge Løren aktivitetspark og flerbrukshall.
 • gjennomføre parkbroen fra Løren (Grünerløkka) til Økern senter (Bjerke).
 • gjennomføre et prøveprosjekt hvor en bestemt andel av beboerparkeringen i bydelens områder med størst boligtetthet blir dedikert beboere, dvs. det vil ikke være mulig med «fremmedparkering» i disse sonene.
 • sikre at næringsdrivende og beboere i bydelen får tilgang til effektiv varelevering. Høyre ønsker å gjennomføre et prøveprosjekt hvor næringsdrivende og beboere i gitte områder får et «vareleveringspass» som transportøren kan benytte til å parkere i gågater og andre parkeringsfrie soner i en kortere periode (så lenge det ikke er til hinder for trikk og buss). 
 • jobbe for at restaureringen av Halléngården sørger for at gården blir et åpent bygg med tilgang for bydelens befolkning. 
 • jobbe for at bygget på Sophies Minde og den omliggende parken etter oppussing blir åpent, grønt og tilgjengelig. 
 • sikre at Ola Narr-parken opprettholdes som vinterpark, samt har andre aktiviteter om sommeren.
 • jobbe for at man bygger flere Tufte-parker i bydelen.
 • jobbe for et områdeløft på Carl Berner, for å sikre et mer aktivt, livlig og sosialt område rundt krysset. 
 • sikre at restaureringen av Markveien tilgjengeliggjør gaten for syklende/gående, og at lokalt næringsliv har større mulighet for uteservering og utsalg på gateplan.

Klima og miljø

Grünerløkka skal være en forgangsbydel når det kommer til grønn byutvikling og tilrettelegging for miljøtiltak. Høyre er positive til fornuftige pilotprosjekter som har en god balanse mellom grønne tiltak og beboere og næringsdrivendes faktiske hverdagsliv.

Vi skal inspirere, informere og legge til rette for at du kan gjøre miljøvennlige valg i din hverdag.

Grünerløkka Høyre vil:

 • sørge for at lokal luftforurensning i bydelen måles.
 • arbeide for at bysykler blir mer tilgjengelige enn i dag.
 • ha flere og mer sammenhengende sykkelstier gjennom bydelen for å stimulere til mer sykkelbruk.
 • stimulere til mer gjenbruk ved å utvide området for brukthandel på søndager til å omfatte en større del av Birkelunden.
 • opprette flere minigjenbruksstasjoner som også gir folk muligheten til å sette fra seg brukbare gjenstander som andre gratis kan ta med seg.
 • innføre kildesorteringsmulighet ved alle offentlige søppeldunker på gateplan.
 • ha flere oppstillingsplasser for levering av glass og metall med et langsiktig mål om at det skal være slike ved alle matbutikker og vinmonopol.
 • ha mer beplanting av blomster som er rike på nektar og pollen samt la flere nedfallstrær ligge og råtne for å stimulere insektsmangfoldet.
 • opprette offentlige komposthauger på gjenbruksstasjoner for produksjon av matjord i samarbeid med borettslag og nærmiljø.
 • utvide Mitt Grønne Oslo og en «dyrk selv» festival for å stimulere til aktiv bruk av balkonger for dyrking av blomster og mat samt skape grønne tak.
 • legge til rette for flere bildelingsplasser på gateplan og stille krav om at nye borettslag og sameier avsetter parkeringsplasser til bildelingsordninger.

Bedre offentlig service og tilgjengelighet

Høyre mener bydelen skal være åpen og tilgjengelig for innbyggerne. Høyre går derfor inn for at det gjennomføres brukerundersøkelser innenfor flere av bydelens tjenester og servicetilbud. Høyre mener at alle brukerundersøkelser, tilsynsrapporter og andre dokumenter som sier noe om kvalitet på tilbudet skal være offentlig tilgjengelig, også på kommunens hjemmeside. 

Høyre mener det er grunn til å se nærmere på den administrative og politiske organiseringen av bydelen. Målet er en mer strømlinjeformet og effektiv bydel, som prioriterer å bruke ressursene på tjenestetilbudet til innbyggerne.

Høyre vil redusere skjemaveldet og gjøre kommunen mer tilgjengelig for innbyggere og bedrifter, og ha en positiv holdning til utvikling og nye løsninger.

Grünerløkka Høyre vil:

 • at kommunen og bydelen skal ha alle tjenester på nett.
 • se på fordelingen av oppgaver mellom Oslo kommune sentralt og bydelen.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Siste fra Grunerløkka Høyre